Firma AMS Albert Szybiński realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy AMS Albert Szybiński poprzez wdrożenie wyników prac B+R do
działalności gospodarczej” nr RPMA.03.03.00-14-j011/23 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 3 Oś Priorytetowa Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości,
Działanie 3.3 Innowacje w MŚP.

Cel projektu:
Ogólnym celem niniejszego projektu jest stworzenie lepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorstwa i uzyskanie istotnej przewagi konkurencyjnej na rynku
krajowym i międzynarodowym, a także zwiększenie udziału w handlu zagranicznym dzięki pozyskaniu nowych odbiorców poprzez rozszerzenie oferty.
Przedmiot inwestycji stanowi robota wraz z oprogramowaniem oraz stemplarkę, co pozwoli na zintensyfikowanie działalności przedsiębiorstwa i wdrożenie
na rynek innowacyjnych produktów w postaci kompletnych zestawów zawieszenia o podwyższonych parametrach, opracowanych w ramach
przeprowadzonych przez Wnioskodawcę prac B+R.
Realizacja niniejszej inwestycji przyczyni się w sposób znaczący do osiągnięcia zakładanego celu ogólnego – wdrożenie innowacyjnych, wysoce
specjalistycznych części samochodów, wytwarzanych w oparciu o autorski, w pełni zautomatyzowany cykl produkcyjny, opracowany w trakcie realizacji prac
badawczo – rozwojowych.

Rozwiązanie stanowi bezpośrednią odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby odbiorców w tym, w zakresie:
– wysokiej jakości i niezawodności elementów, spełniających najwyższe standardy – produkty muszę spełniać najwyższe normy
bezpieczeństwa i jednocześnie zapewnić uzyskiwanie lepszych osiągów samochodu;
– dostępności rozwiązań technicznych umożliwiających szeroki zakres regulacji ustawień zawieszenia;
– szybkiego czasu realizacji zamówienia – klienci oczekują w większości natychmiastowej dostępności zamawianych części (maksymalny
czas realizacji zamówienia do 2 tygodni);
– konkurencyjności cenowej.
Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu jest ściśle związane z rozwojem branży motoryzacyjnej, w tym popularności samochodów
sportowych.

Planowane efekty:
– Wdrożenie do oferty nowych produktów.
– Podniesienie wydajności i jakości produkcji.
– Zmniejszenie zużycia energii i poziomu generowanego hałasu dzięki zastosowaniu nowoczesnych sprzętów i automatyzacji cyklu.
– Wzrost konkurencyjności.
– Odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby rynku.
– Podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa i regionu.

Wartość projektu (koszty kwalifikowane): 1 110 173,15 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 888 138,52 PLN


AMS Albert Szybiński realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozwój eksportu firmy AMS Albert Szybiński” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacja w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Głównym celem realizacji projektu jest promocja produktów oferowanych przez Wnioskodawcę oraz ekspansja międzynarodowa, zwiększenie aktywności przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych i zaprezentowanie produktów szerokiemu spektrum odbiorców na rynku perspektywicznym – w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).
Wartość Projektu: 521 900.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 417 154.67 PLN

Planowane efekty: Najważniejszym rezultatem wskazanych działań promocyjnych będzie realizacja przyjętej strategii rozwoju przedsiębiorstwa, wzrost ekspansji zagranicznej i wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na rynkach międzynarodowych.

No products in the cart.